Αποποίηση ευθύνης

Χρήση

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου είναι ιδιοκτησία του ομίλου εταιρειών Boehringer Ingelheim και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άδεια να χρησιμοποιηθούν έγγραφα (όπως λευκές βίβλοι, δελτία τύπου, τεχνικά δελτία και συχνές ερωτήσεις) από τον παρόντα δικτυακό τόπο χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι (1) η εν λόγω ειδοποίηση θα εμφανίζεται σε όλα τα αντίτυπα και, ειδικότερα, πρέπει να παρατίθεται τόσο η δήλωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας όσο και η δήλωση περί όρων άδειας χρήσης, (2) η χρήση των εγγράφων αυτών από τον παρόντα δικτυακό τόπο προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση, πληροφόρηση και όχι για εμπορική ή προσωπική χρήση και απαγορεύεται η αντιγραφή ή η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ή η μετάδοση από οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, και (3) δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις σε οιοδήποτε από τα έγγραφα. Η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται ρητά, και μπορεί να επιφέρει σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται.

Η άδεια χρήσης που προαναφέρεται δεν συμπεριλαμβάνει τη χρησιμοποίηση του σχεδιασμού ή του προτύπου διάταξης του δικτυακού τόπου της boehringer-ingelheim.com ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που ανήκει, λειτουργεί, αδειοδοτείται ή ελέγχεται από οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου Boehringer Ingelheim. Τα στοιχεία αυτών των δικτυακών τόπων προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών διασχηματισμών, εμπορικού σήματος, αθέμιτου ανταγωνισμού, και άλλων νόμων και απαγορεύεται η αντιγραφή ή απομίμησή τους εν όλω ή εν μέρει. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή εμπορικών σημάτων, εμπορικών διασχηματισμών, λογότυπου, γραφικών, ήχου ή εικόνας από οιοδήποτε δικτυακό τόπο της Boehringer Ingelheim εκτός εάν επιτρέπεται ρητώς από τη συγκεκριμένη εταιρεία της Boehringer Ingelheim η οποία έχει τα εν λόγω δικαιώματα.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Έχουν καταβληθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας. Παρ’ όλα αυτά ο όμιλος εταιρειών Boehringer Ingelheim και/ή και οι αντίστοιχοι προμηθευτές τους δεν εγγυούνται την καταλληλότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα κείμενα, ούτε και τα σχετικά με αυτά γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό. Όλα τα κείμενα και τα γραφήματα παραθέτονται “ως έχουν” χωρίς κανένα είδος εγγύησης.

Ο όμιλος εταιρειών Boehringer Ingelheim και / ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές τους αποποιούνται, δια του παρόντος, των εγγυήσεων και των προϋποθέσεων όσον αφορά στις πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και των προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλων και μη παραβίασης. Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη. Οι φορείς του ομίλου εταιρειών Boehringer Ingelheim και / ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται, σε καμία περίπτωση, για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση, ή παρεπόμενη ζημία ή οποιαδήποτε άλλη ζημία, που απορρέει από απώλεια της χρήσης, δεδομένων ή κερδών, είτε προκύπτει από σύμβαση, είτε από αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία, που απορρέει από ή συνδέεται με τη χρήση ή την απόδοση των πληροφοριών που διατίθενται στον δικτυακό τόπο.

Τα έγγραφα που αφορούν στα φαρμακευτικά προϊόντα δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν τις συμβουλές που παρέχονται από επαγγελματίες υγείας ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αν πρέπει να αναζητήσετε συμβουλή για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επαγγελματίες υγείας.

Τα έγγραφα και τα σχετικά γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Περιοδικά προστίθενται αλλαγές στις πληροφορίες της ιστοσελίδας. Ο όμιλος εταιρειών Boehringer Ingelheim και / ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της μπορούν να προβαίνουν, ανά πάσα στιγμή, σε βελτιώσεις και / ή τροποποιήσεις του(των) προϊόντος (ων) και / ή του(των) πρόγραμματος (ων) που περιγράφονται στη παρούσα.

Προειδοποιήσεις αναφορικά με το λογισμικό, τα έγγραφα και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον παρόντα δικτυακό τόπο

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο όμιλος εταιρειών Boehringer Ingelheim και / ή οι προμηθευτές του να θεωρηθούν υπεύθυνοι για καμμία ειδική, έμμεση, ή παρεπόμενη ζημία ή οποιαδήποτε άλλη ζημία, από την απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών, είτε προκύπτει από σύμβαση, είτε από αμέλεια ή άλλης αδικοπραξία που απορρέει από ή σε σχέση με τη χρήση ή την απόδοση του λογισμικού, των κειμένων, την παροχή ή την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών διαθέσιμων σ’ αυτόν την δικτυακό τόπο.

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Οι σύνδεσμοι θα σας επιτρέψουν να βγείτε απο την ιστοσελίδα της Boehringer Ingelheim. Οι συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι δεν υπόκεινται στον έλεγχο της εταιρείας Boehringer Ingelheim και κανένας φορέας του ομίλου εταιρειών Boehringer Ingelheim δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και για τους συνδέσμους που μια συνδεδεμένη ιστοσελίδα περιλαμβάνει, ή για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις που γίνονται στις ιστοσελίδες αυτές. Ούτε είναι υπεύθυνος κάποιος φορέας του ομίλου εταιρειών Boehringer Ingelheim για την μετάδοση μέσω διαδικτύου ή για οποιαδήποτε άλλη μορφή μετάδοσης που γίνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Οι εν λόγω σύνδεσμοι σας παρέχονται μόνο για λόγους διευκόλυνσης και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση του αντίστοιχου δικτυακού τόπου από τον όμιλο εταιρειών Boehringer Ingelheim.

 Δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

© 1999-2015 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Γερμανία. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Σημείωση περί εμπορικών σημάτων

Τα ονόματα των εταιρειών και των προϊόντων που αναφέρονται εδώ μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων, του ονόματος της εταιρείας Boehringer Ingelheim και του λογοτύπου της, με εξαίρεση όσων επιτρέπονται στο παρόν, απαγορεύεται ρητώς και μπορεί να αποτελεί παράβαση του νόμου.

Ερωτήσεις και σχόλια

Οι ερωτήσεις και τα σχόλια που απευθύνονται στην εταιρεία μέσω αυτής της ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν ερωτήσεις που αφορούν σε προσωπικά θέματα υγείας ή σε συγκεκριμένα φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή, οι οποίες θα πρέπει να απευθύνονται στους επαγγελματίες υγείας. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αυτών των εγγράφων παράσχει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων ανατροφοδότησης όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ή άλλα παρόμοια αναφορικά με το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών, οι εν λόγω πληροφορίες θα εκλαμβάνονται ως μη εμπιστευτικές και ο όμιλος εταιρειών Boehringer Ingelheim δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τις εν λόγω πληροφορίες και θα έχει το δικαίωμα αναπαραγωγής, χρήσης, αποκάλυψης και διανομής των ανωτέρω πληροφοριών σε τρίτους χωρίς κανένα περιορισμό.

Η χρήση του δικτυακού τόπο μπορεί να καταγράφεται. Ο όμιλος εταιρειών Boehringer Ingelheim δύναται να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες για στατιστικές αξιολογήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και η βελτίωση των δικτυακών μας τόπων. Παρακαλείστε να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, εάν δεν δεν συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη πολιτική.