Privacy verklaring

Your heart, Your decision – Website Disclaimer & Privacy

Welkom op de website over de informatiecampagne “Your heart, Your decision” (de “Website”) van SCS Boehringer Ingelheim Comm. V., met maatschappelijke zetel te Arianelaan 16, 1200 Brussel (hierna “Boehringer Ingelheim”).

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig te lezen alvorens de Website te bezoeken. Door het gebruik van de Website erkent u de Gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben, begrepen te hebben en te aanvaarden. Indien u de Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, is het u niet toegestaan de Website te bezoeken of te gebruiken.

Gebruik

De volledige inhoud van de Website is eigendom van de Boehringer Ingelheim groep en auteursrechtelijk beschermd. Het is toegestaan documenten (zoals witboeken, nieuwsberichten, informatiebladen en FAQs) van de Website te gebruiken op voorwaarde dat (1) deze kennisgeving vermeld wordt op alle kopieën en dat zowel de auteursrechtverklaring als deze toestemming vermeld worden, (2) het gebruik van deze documenten van de Website enkel bestemd is voor informatief, redactioneel, niet-commercieel of persoonlijk gebruik en deze documenten niet gekopieerd worden of gepubliceerd worden op een netwerkcomputer of uitgezonden worden in commerciële media, en (3) de documenten in geen enkel opzicht gewijzigd worden. Het gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot zware burger- en strafrechtelijke sancties. Inbreuken zullen vervolgd worden.

Bovenstaande toestemming heeft geen betrekking op het gebruik van het ontwerp of de lay-out van de Website, de boehringer-ingelheim.com website of om het even welke andere website die de eigendom is van, beheerd wordt door, onder licentie of controle staat van één van de ondernemingen van de Boehringer Ingelheim groep. Alle onderdelen van die websites worden beschermd door de wetgeving inzake het auteursrecht, ontwerp, merken, oneerlijke concurrentie en andere wetten, en mogen niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd of nagebootst worden. Geen merk, ontwerp, logo, grafisch element, geluid of beeld van om het even welke Boehringer Ingelheim website mag gekopieerd of opnieuw verzonden worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de specifieke Boehringer Ingelheim onderneming die over deze rechten beschikt.

Disclaimer

Alle redelijke inspanningen werden geleverd om juiste en actuele informatie op de Website te plaatsen. De Boehringer Ingelheim groep en/of haar verschillende leveranciers kunnen in geen geval de juistheid van de informatie opgenomen in de documenten en gerelateerde grafieken verzekeren die voor enig doel op de Website worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijhorende grafieken worden “als zodanig” aangeboden, zonder enige waarborg.

De Boehringer Ingelheim groep en/of haar verschillende leveranciers wijzen hierbij elke waarborg en voorwaarde met betrekking tot deze informatie af, met inbegrip van elke stilzwijgende waarborg en voorwaarde inzake de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en de afwezigheid van inbreuk. De toegang tot en het gebruik van de Website zijn op eigen risico van de gebruiker. Entiteiten binnen de Boehringer Ingelheim groep en/of haar verschillende leveranciers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, onrechtstreekse of gevolgschade, noch voor eender welke schade voortvloeiend uit het verlies van gebruik, gegevens of winst, door middel van een vordering wegens een contractuele tekortkoming, nalatigheid of onrechtmatige daad, als gevolg van of verbonden aan het gebruik of de kwaliteit van de op de Website beschikbare informatie.

Documenten met betrekking tot geneesmiddelen mogen niet gebruikt worden als alternatief voor het raadplegen van een zorgverlener of een andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaar. Indien u advies nodig heeft over een specifiek gezondheidsprobleem, gelieve dan een zorgverlener te raadplegen.

De documenten en bijhorende grafieken die op deze server zijn gepubliceerd kunnen technische onnauwkeurigheden of drukfouten bevatten. Er worden periodiek wijzigingen aangebracht aan deze informatie. De Boehringer Ingelheim groep en/of haar verschillende leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aan het (de) product(en) en/of de hierin omschreven programma(s) aanbrengen.

Kennisgevingen met betrekking tot de op de Website beschikbare software, documenten en diensten

De Boehringer Ingelheim groep en/of haar verschillende leveranciers kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige bijzondere, onrechtstreekse of gevolgschade voortvloeiend uit het verlies van gebruik, gegevens of winst, door middel van een vordering wegens een contractuele tekortkoming, nalatigheid of onrechtmatige daad, als gevolg van of verbonden aan het gebruik of de werking van de software, documenten, het verlenen of niet-verlenen van diensten of de op deze Website beschikbare informatie.

Links naar websites van derden

Door op deze links te klikken verlaat u de Website van Boehringer Ingelheim. De gelinkte sites vallen niet onder de controle van Boehringer Ingelheim en geen enkele entiteit van de Boehringer Ingelheim groep kan aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites die toegankelijk zijn via deze links, noch voor enige link opgenomen op de websites die toegankelijk zijn via deze links, noch voor wijzigingen of updates van die websites. Bovendien kan geen enkele entiteit van de Boehringer Ingelheim groep aansprakelijk worden gesteld voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. Deze links worden u uitsluitend als dienst ter beschikking gesteld. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de website door de Boehringer Ingelheim groep. De privacyverklaring voor deze Website geldt niet voor die websites.

Auteursrecht

© 2018 SCS Boehringer Ingelheim Comm. V., 1200 Brussel. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerkverklaring

De namen van de op de Website genoemde bedrijven en producten kunnen merken zijn die geregistreerd zijn door hun respectievelijke eigenaars. Het gebruik van die geregistreerde merken, van de naam van de Boehringer Ingelheim groep en van haar logo, behoudens uitdrukkelijke machtiging, is verboden en kan als een overtreding van de wet beschouwd worden.

Varia

Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, zal deze bepaling voor niet-geschreven worden gehouden zonder afbreuk te doen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen. Boehringer Ingelheim behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website te wijzigen of te verwijderen, en dit op eender welk moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande verwittiging.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Gebruiksvoorwaarden en uw toegang tot en gebruik van de Website zijn onderworpen aan het Belgisch recht zonder verwijzing naar de principes inzake conflicten van recht. Tenzij er een andere jurisdictie exclusief bevoegd is onder de toepasselijke wetgeving, aanvaarden Boehringer Ingelheim en uzelf hierbij onherroepelijk dat elke vordering die voortvloeit uit of in verband staat met een bezoek aan de Website of de Gebruiksvoorwaarden onder de exclusieve bevoegdheid zal vallen van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, België.

Privacy

Boehringer Ingelheim, met maatschappelijke zetel te Arianelaan 16, 1200 Brussel, België, respecteert de privacy van elke persoon die de Website bezoekt en doet er alles aan om zijn persoonsgegevens te beschermen. Wij verzoeken u om de volgende privacyverklaring door te lezen om te begrijpen hoe de persoonlijke informatie die u op de Website verschaft, door Boehringer Ingelheim verzameld, gebruikt en beschermd wordt.

Uw gebruik van de Website kan geregistreerd worden. De Boehringer Ingelheim groep is vrij om deze informatie te gebruiken voor statistische beoordelingen, om een ononderbroken dienst te verzekeren en om de Website te verbeteren. We vragen u deze dienst niet te gebruiken indien u niet akkoord gaat met deze verklaring.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen. Bekijk deze daarom zo nu en dan opnieuw.

Algemene informatievoor alle bezoekers van de Website: Cookies

Als bezoeker van de Website bent u anoniem voor Boehringer Ingelheim. Zoals vele andere websites gebruikt Boehringer Ingelheim een bepaalde standaardtechniek, de zogenaamde ‘cookie’, die het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de Website telt. Cookiesworden doorgaans toegepast voor het vinden en opslaan van de domeinnaam van uw internetverbinding (bijvoorbeeld aol.com als u verbinding maakt via America Online), de datum en tijd waarop u de Website bezoekt en het internetadres van de website waarvandaan u rechtstreeks doorverwezen werd naar de Website.

Boehringer Ingelheim gebruikt de informatie die wordt verzameld door cookies (zogenoemde first-party cookies, ingesteld door de webserver van de Website binnen hetzelfde domein) uitsluitend om de Website teverbeteren en deze bruikbaarder te maken voor bezoekers. De cookies van Boehringer Ingelheim verzamelen geen persoonlijke informatie.

Hoewel Boehringer Ingelheim de informatie van gebruikers mag gebruiken om de Website te verbeteren, kunt u er zeker van zijn dat de door u verstrekte informatie nooit misbruikt zal worden.

U heefthet recht uw toestemming voor het gebruik van cookies te weigeren of in te trekken. U kunt cookiesnaar eigen goeddunken beheren en/of verwijderen. Gelieve voor meer details aboutcookies.orgte raadplegen. U kunt alle op uw computer aanwezige cookies verwijderen en u kunt de parameters van de meeste browsers zo instellen dat er geen cookies worden geplaatst. Als u dit doet, moet u echter mogelijk telkens wanneer u een site bezoekt handmatig bepaalde voorkeuren aanpassen en is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken.